Konfliktmægling gennem mediation

"Konfliktmægling gennem mediation er den hurtige og effektive måde at løse konflikter på uden retssag eller voldgift. Konflikten løses ved dialog, som parterne har indflydelse på under hele forløbet. Målet er at nå frem til en løsning, som alle parter er tilfredse med."

Hvorfor vælge Konfliktmægling/mediation til løsning af konflikter?

Konfliktmægling gennem mediation er den hurtige og effektive måde at løse konflikter på uden retssag eller voldgift. Konflikten løses ved dialog, som parterne har indflydelse på under hele forløbet. Målet er at nå frem til en løsning, som alle parter er tilfredse med. Konflikthåndtering i det traditionelle retssystem har til opgave at løse den juridiske konflikt, mens den personlige konflikt mellem parterne stadig er intakt eller måske endda forværret. Dette skyldes bl.a., at det i retten ikke drejer sig om at have ret – men at kunne bevise sin ret. Det betyder også, at der i retssystemet kan være en vinder og en taber af en retssag, men aldrig to vindere. Ved konflikthåndtering gennem mægling/mediation er der ingen tabere, da fokus er på en fælles forhandling og en fælles løsning.

Hvordan foregår konfliktmægling (også kaldet mediation)

I processen omkring konflikthåndtering gennem mægling/mediation er det menneskene i sagen, som er i fokus, og det er dem, der afgør, hvad der er den gode løsning på deres konflikt.

Konfliktmægling giver dermed en løsning, som begge parter i sagen kan leve med. En løsning, som gør et fremtidigt samspil muligt og konstruktivt. En løsning, der er økonomisk fornuftig og en løsning, som bringer begge parter godt videre.

Ved konfliktmæglingens begyndelse underskrives de spilleregler, som parterne er enige om skal følges under mæglingen/mediationen. De vigtigste regler for konflikthåndtering gennem mægling/mediation er, at deltagelse er frivillig, og at alt, hvad der drøftes, er fortroligt. Derudover gælder det om at udvise respekt for den anden part, således at der skabes et miljø for konfliktmæglingen, hvor man ikke afbryder hinanden, men lytter og deltager aktivt.

Hvis parterne har hyret advokater, så virker parternes advokater som rådgivere og medspillere i hele processen.

I eksempelvis byggesager opstår konflikterne løbende under opførelsen af et byggeri, og både bygherre og entreprenør kommer hurtigt til at fokusere på deres krav og rettigheder i stedet for interesser og behov, der jo ofte er ændret fra dengang, aftalen blev indgået. Konfliktmægling skaber dermed bedre værdi for parterne.

Når man taler om konflikthåndtering og mægling/mediation, så er det vigtigt at understrege, at alle parter deltager frivilligt, og at alt, hvad der bliver sagt og gjort under mæglingen, er fortroligt. Det medfører ofte, at der under mediationen fremkommer oplysninger, som parterne ikke selv havde tillagt særlig stor betydning, men som viser sig under mæglingen er grundsten i konflikten og dermed også skal vendes ved konfliktmæglingen. Når disse forhold afdækkes under konfliktmæglingen, så skabes der grundlag for, at de løsninger, som parterne gennem hjælp fra konfliktmægleren finder frem til, bliver bedre og dermed mere holdbare løsninger, end parterne ville opnå, hvis sagen blev afgjort i retten. Konfliktmæglingen sikrer derudover også, at parterne igen kan tale sammen, så fremtidige konflikter lettere kan løses og endda ofte af parterne selv.

Konfliktmægling gennem mediation opdeles i faser. Først en åbning og præsentationsrunde, hvor begge parter redegør for konflikten, som de oplever den. I mange tilfælde tager man fejl af hinandens holdninger, da konflikter bl.a. skyldes dårlig kommunikation, og det opleves ofte, at der ligger andre ting til grund for den reelle konflikt. I denne indledende fase af mæglingen, hvor parterne får lejlighed til at fortælle deres opfattelse af konflikten, deltager mægleren aktivt, så dialogen hjælpes på vej og problemstillinger afdækkes.

Når begge parter har haft lejlighed til at redegøre for konflikten, så præciseres problemområder, og der fastlægges temaer, som danner grundlag for det videre forløb i mæglingsmødet. Ofte fastlægges en simpel dagsorden for konfliktmæglingen.

I den næste fase af mediationen udvikler parterne løsningsforslag, igen med mediatorens kyndige og aktive mellemkomst, og der arbejdes i fællesskab videre med brugbare løsningsmuligheder. Ved mediation er det altid parterne, der med hjælp fra konfliktmægleren/mediatoren finder løsningsmulighederne. Nogle gange har parterne allerede tidligere i deres konflikt luftet de løsningsmuligheder, der under mæglingen kommer på bordet – andre gange er det helt nye løsningsmuligheder, der opstår under mæglingen. Konfliktmægling gennem mediation giver parterne mulighed for at tænke i muligheder frem for begrænsninger.

Det er vigtigt, at ideerne gives frit løb, og ofte finder parterne på dette tidspunkt frem til mange forslag – både traditionelle og utraditionelle forslag, som alle ucensureret skrives på en flipover.

Når parterne med mæglerens mellemkomst har fundet frem til løsningsforslag, så bearbejdes løsningsforslag. Ofte startes med de løsningsforslag, hvor der er størst enighed, hvorefter parterne arbejder sig igennem forslagene. Konfliktmæglingen bliver dermed også en dynamisk proces, hvor parterne ser på konflikten med nye øjne.

Til sidst realitetstestes punkterne i aftalen, så parterne også kan føre aftalen ud i livet, og aftalen nedskrives og godkendes/underskrives.

På dette tidspunkt i processen oplever de fleste en stor lettelse, men samtidig også en forundring over, at konflikten på blot ½ eller en hel dag har kunnet afsluttes med en aftale og dagen sluttes rituelt af med et håndtryk.

Hvor lang tid tager det

Konfliktmægling gennem mediation kan ofte løse konflikten på ½ dag. Det afhænger dog meget af konfliktens karakter og omfang. Nogle konflikter, eksempelvis inden for byggeri, kan tage flere dage at få løst ved konfliktmægling, da man ofte skal have indhentet priser på udbedringsarbejder eller have inddraget underentreprenører eller lignende. Konfliktmægling gennem mediation giver parterne mulighed for, på deres egne præmisser at finde brugbare løsninger, der passer til den konkrete situation.

I sager om Virksomhedsoverdragelse og generationsskifte og Skilsmisse, hvor der ofte er mange enkeltstående forhold, som parterne fremhæver, anvendes der typisk en hel dag til konfliktmægling