AB18

"Når byggekonflikter eskalerer, skyldes det ofte, at parterne fokuserer på krav og rettigheder i stedet for interesser og behov."

Med ændringerne fra AB92 til AB18 er der fokuseret på dialog mellem parterne, og som noget helt nyt er der i AB18 nu indføjet regler for at mediation – altså konfliktmægling – skal søges anvendt.

Det er helt sædvanligt, at en bygherre stiller krav om et perfekt byggeri, mens entreprenøren ønsker at minimere sine omkostninger. Begge parter har dog sammenfaldende interesser i at få færdiggjort byggeriet hurtigst muligt uden at skulle bruge et år på at føre voldgiftssag og med procesrisiko og udgifter til forsinkelse, syn og skøn mv. Parternes interesser har ofte ændret sig fra aftaleindgåelsestidspunktet.

Efter AB18 § 64 skal tvister nu søges afklaret og forligt ved forhandling på projektlederniveau – inden 5 dage – og hvis dette ikke lykkes, skal tvisten søges afklaret og forligt ved forhandling på ledelsesniveau – inden yderligere 5 dage.

Når uenigheden og dermed konflikten først er opstået, så har byggeriets parter historisk set haft svært ved komme videre i processen. Ofte er der i efterfølgende voldgiftssager fremlagt e-mails med sætninger startende med “Det bestrides…” eller “Det fastholdes…”, og dermed har parterne blot fortsat byggeriet med dette forhold uafklaret.

Med de nye regler opnås der mulighed for, at parterne løbende holder møder (anmoder om forhandling efter §64) under byggeriet, så uenigheder og konflikter løbende løses og ikke udsættes, til byggeriet er afsluttet.

Disse møder kan faciliteres af Konflikthuset som neutral part.

Konflikthuset kan endvidere bistå med mediation eller mægling efter AB18 §65.

Tilsvarende gør sig gældende i forhold til ABT18 (§62-63), ABR18 (§59-60), AB Forenklet (§50-51) og ABR Forenklet (§46-47).

Kontakt os for mere information